Free Hands vzw is een erkende vrijwilligersvereniging, waarbij de naam letterlijk en figuurlijk tot uiting komt. Als organisatie zijn we ons bewust van de hedendaagse obstakels die zich voordoen in de maatschappij. Echter hebben we besloten om niet vanaf de zijlijn toe te kijken maar daad bij woord te voegen. Dit door onze schouders te zetten onder projecten die het verschil maken of althans het verschil aankaarten. Een pro-actieve aanpak wat betreft studie-, jeugd- en psychosocialebegeleiding. Bij Free Hands hebben we een hart voor iedereen.


De werking van Free Hands vzw wordt opgedeeld in 7 deeltakken:


Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is de kerntaak van Free Hands vzw, de vereniging is ontstaan door en voor vrijwilligers. Naast het ondersteunen van organisaties met vrijwilligers kunnen ook alle ‘projecten’ die Free Hands vzw probeert te realiseren onder de noemer van vrijwilligerswerk geplaatst worden. Vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken voor een goed doel, studenten begeleiden, zich bezig houden met de jeugd of met de liefdadigheidsacties zijn als het ware het hart van Free Hands vzw.

 

Het probleem dat zich voordoet bij een groot aantal verenigingen zonder winstoogmerk zijn de beperkte middelen en een tekort aan vrijwillige krachten. Vanuit deze waarneming is Free Hands vzw gestart met de tak vrijwilligerswerk. Het inzetten van geëngageerde vrijwilligers om een verschil te kunnen maken tot het behalen van maatschappelijke doelstellingen en de maatschappij te (onder)steunen waar nodig is het hoofddoel van deze tak.

 

Andere organisaties kunnen minstens 2 weken voor aanvang van hun project of activiteit een aanvraag indienen voor vrijwilligers bij Free Hands vzw. Na analyse van de organisatie, het project of de activiteit waarop de vrijwilligers ingezet zullen worden kunnen de vrijwilligers gecontacteerd worden door de verantwoordelijke van de tak vrijwilligerswerk. Het contacteren van de vrijwilligers gebeurt via e-mail, een link op de agenda op de website, via sociale media (Facebook en Twitter) en via sms. De vrijwilligers registreren hun deelname via de website van Free Hands vzw.

 

Studiebegeleiding

Heel wat allochtone jongeren hebben te kampen met leerachterstanden en kunnen niet terugvallen op hulp van thuis uit wegens een gebrek aan taal, opleiding,… bij de ouders. Binnen Free Hands vzw zitten heel wat vrijwilligers die een hogere opleiding genoten hebben of die hiermee bezig zijn. Free Hands vzw neemt binnen de tak studiebegeleiding het inzetten van deze vrijwilligers als rolmodel tot hoofddoelstelling, zodat de doorstroming naar het hoger onderwijs bij de allochtone studenten bevorderd wordt.

 

De focus wordt hier gelegd op studenten uit het secundair onderwijs en in beperkte mate ook op studenten uit het hoger onderwijs (overgangsstudenten van het secundair naar een 1ste bachelorjaar of studenten die van richting veranderen).

 

De methodiek binnen de studiebegeleiding van Free Hands vzw bestaat erin om doormiddel van een one-on-one aanpak binnen een neutrale ruimte de jongeren zelfredzaam te maken. Op aanvraag kan de student ook een informatiesessie krijgen om effectiever en leuker te studeren. Hierbij wordt er een sessie gehouden met de student om na te gaan hoe hij/zij studeert, de begeleider leert de student enkele technieken aan zoals:

  • Mind-mappen
  • Technieken om vreemde woorden te onthouden
  • Hoe analogieën en metaforen hanteren bij complexer informatie,…

 

Naast de studiebegeleidingen voorziet Free Hands vzw ook ruimte zodoende dat de studenten in alle rust en met alle nodige middelen (didactisch materiaal,…) aan hun huistaken kunnen werken. Dit doet de organisatie door middel van taaknamiddagen te organiseren.

 

Psychosociale begeleiding

Free Hands vzw biedt een vorm van ambulante psychosociale begeleiding. Die psychosociale begeleiding start op basis van een intakegesprek na aanmelding via de website. Psychosociale begeleiding is er in de eerste plaats op gericht de aanmelder een luisterend oor te bieden. De psychosociale dienst van Free Hands vzw vertrekt vanuit een neutrale en brede kijk op de situatie van de aanmelder op het moment dat hij/zij zich aanmeldt, alsook op de religieuze en psychische problemen die worden aangekaart.

 

Het doel is om te voorkomen dat persoonlijke problemen escaleren en om houvast te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Free Hands vzw is echter niet in staat om begeleiding op te starten als het gaat om psychiatrische of ernstige psychische stoornissen. Hiervoor verwijzen we door naar professionele settings die daartoe bevoegd zijn.

 

Binnen de tak psychosociale begeleiding van Free Hands vzw worden ook publieke evenementen georganiseerd om maatschappelijke taboes te doorbreken, problemen bespreekbaar te maken en een platform te creëren dat makkelijk te betreden is om vragen te richten tot academici, deskundigen of ervaringsdeskundigen.

 

Jeugdwerking

Binnen de tak jeugdwerking wenst Free Hands vzw de jongeren pro-actief te laten deelnemen aan maatschappelijke projecten. Naast ontspanning, teambuilding, recreatie en educatie heeft de tak tot doel om het talent van de jongeren te ontplooien en dit in de verf te zetten om zo de toekomst vorm en kleur te geven.

 

Free Hands vzw heeft een analyse uitgevoerd en is tot de conclusie gekomen dat er 2 drempels zijn tot toetreding tot een organisatie. Enerzijds zijn er persoonsdrempels, anderzijds zijn er verenigingsdrempels. Free Hands vzw heeft op basis van deze analyse een verloop tot werving uitgestippeld bestaande uit 7 stappen. Het gaat hier om de werving van jeugdleden die kunnen uitgroeien tot volwaardige vrijwilligers binnen de organisatie. 

 

Sport

Free Hands vzw heeft de sporttak opgericht om enerzijds een bewegingsaanbod te voorzien voor vrouwen die de mogelijkheid niet hebben om naar een sportclub te gaan omwille van gebrek aan tijd, geld, … en anderzijds een platform te bieden aan jongeren die graag sporten op straat en daardoor hun studies verwaarlozen.

 

Multimedia

Free Hands vzw heeft Free Hands Productions als platform opgericht, het platform heeft tot doel om jongeren in contact te brengen met multimediatechnieken en om de jongeren een stem te geven door middel van tekst, video en foto.

 

Free Hands Productions streeft ernaar om jongeren de kans te geven om in contact te komen met multimedia, zodoende dat deze jongeren hun kwaliteiten kunnen ontplooien en naar de toekomst toe zelf verdere stappen kunnen ondernemen naar de multimediawereld.

 

Free Hands Productions probeert vernieuwend te zijn op een eigenwijze en creatieve manier zonder dat de deelnemers een identiteitsverlies moeten leidden.

 

Liefdadigheid

Free Hands vzw tracht minstens eenmaal per jaar de krachten van al haar vrijwilligers te bundelen om één grote inzamelingsactie te houden voor één internationaal project. Binnen dit project zal er getracht worden om de takken van Free Hands vzw te koppelen, zodat bijvoorbeeld multimedia samenwerkt met jeugdwerking. Dit leidt tot een sterkere band tussen de verschillende vrijwilligers en collegialiteit tussen de verantwoordelijken.

 

Daarnaast ondersteunt Free Hands vzw nationale verenigingen die bezig zijn met liefdadigheid door het ter beschikking stellen van vrijwilligers of door het mee opstellen van een organisatorisch en realistisch plan voor de vereniging (structureel) of voor een project van de vereniging.

 

Vanuit het maatschappelijk standpunt richt Free Hands vzw zelf ook projecten op gebaseerd op kleinschalige en lokale liefdadigheid. Dit wordt specifiek gericht tot de zwakkeren in de maatschappij, hieronder vallen: zieken, bejaarden, kansarmen en kinderen.