Doelstellingen Free Hands vzw:

 

De vereniging Free Hands vzw heeft tot doel:
 

 • Free Hands vzw is een onafhankelijke, sociale organisatie die vrijwilligershulp aanbiedt aan maatschappelijk relevante projecten of verenigingen. Deze moeten in overeenstemming zijn met de normen- en waarderegels van Free Hands vzw.
 • Free Hands vzw behoudt zich het recht om zelf acties te organiseren die het maatschappelijk welzijn bevorderen. Het is hierbij de bedoeling om de maatschappij te ondersteunen en om mensen die er behoefte aan hebben een stapje vooruit te helpen of te steunen.
 • Free Hands vzw heeft tot doel om haar vrijwilligers in te zetten om behoeftige leerlingen een kosteloze begeleiding aan te bieden, teneinde een vlotte doorstroming naar hogere studies te bevorderen. Hierbij wordt de focus gelegd op studenten uit het middelbaar en hoger onderwijs.
 • Free Hands vzw biedt hiernaast psychosociale begeleiding aan individuen die behoefte hebben aan een luisterend oor, het doel is om de psychosociale draaglast te verlichten door samen op zoek te gaan naar oplossingen.
 • Free Hands vzw organiseert activiteiten voor jongeren uit diverse sociaal-economische klassen, ongeacht ras, geslacht of religie om hen te betrekken bij het maatschappelijk gebeuren en om hen kennis te laten maken met de diversiteit binnen onze multiculturele samenleving. Deze activiteiten hebben ook een educatief doel. Daarnaast zullen er ook activiteiten ter ontspanning georganiseerd worden.
 • Free Hands vzw heeft het doel een jeugdhuiswerking op te richten.
 • Free Hands vzw zal door middel van sportactiviteiten jongeren betrekken bij verschillende takken van de organisatie.
 • Free Hands vzw wenst jongeren de mogelijkheid te bieden om zich op een creatieve manier te ontwikkelen.
 • Free Hands vzw heeft tot doel om samen te werken met andere organisaties.
 • Free Hands vzw is totaal onafhankelijk van elke politieke partij.

 
Free Hands vzw behoudt het recht om alle voorgaande te toetsen aan de visie van Free Hands vzw.
 
Free Hands vzw kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. Free Hands vzw kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
 
Free Hands vzw kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

 
Free Hands vzw heeft volgende normen- en waarderegels opgesteld:

 
Naar andere organisaties toe:

 • Alle organisaties kunnen een aantal vrijwilligers aanvragen bij Free Hands vzw indien de activiteiten waarvoor de vrijwilligers nodig zijn van maatschappelijke aard zijn en doorgaan in de lokalen van de organisatie zelf (voedselbedeling op speciale dagen, kleine schilderwerkjes, schoonmaakklusjes,…). De vrijwilligers kunnen niet gebruikt worden voor financiële doeleinden (geldinzamelingen,…).
 • Organisaties die gebruik wensen te maken van de vrijwilligers van Free Hands vzw op een locatie anders dan deze van organisatie zelf kunnen steeds een aanvraag indienen via de website en dienen te voldoen aan:
  o    De locatie moet vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, indien anders kan er een verplaatsingsvergoeding gevraagd worden voor de vrijwilligers.
  o    De verhuurder van de locatie moet op de hoogte zijn van de activiteit die doorgaat op deze locatie, indien niet is de huurder volledig verantwoordelijk.
 • Organisaties nemen contact op met Free Hands vzw via de voorzitter of via de communicatiemanager zoals vermeld in de statuten van de organisatie.
 • Vrijwilligers dienen minimum 2 weken op voorhand aangevraagd te worden bij Free Hands vzw.
 • Het project waaraan Free Hands vzw meewerkt, moet het maatschappelijk welzijn bevorderen.
 • Projecten waaraan Free Hands vzw meewerkt, mogen niemand discrimineren ongeacht ras, geslacht of religie.
 • De vrijwilligers van Free Hands vzw kunnen gebruikt worden door de vragende organisaties maar in geen enkele zin misbruikt worden. Hieronder wordt verstaan dat de vrijwilligers niet ingezet kunnen worden voor activiteiten die door professionals uitgevoerd moeten worden (denk hierbij aan werken met elektriciteit, gas, …)
 • Organisaties met winstdoelstellingen kunnen gebruik maken van de vrijwilligers maar moeten eerst het bestuur contacteren per  e-mail. Het bestuur zal hierna de aanvraag evalueren en binnen één week terug contact opnemen met de organisatie.
 • Projecten waaraan Free Hands vzw meewerkt, mogen niet politiek getint zijn.
 • Free Hands vzw stelt de vrijwilligers op vrijwillige basis ter beschikking en is in geen enkel geval verplicht dit te doen.
 • Free Hands vzw voert een no-drug policy, dit betekent dat we ons weerhouden van alle mogelijke verdovende middelen zoals drugs, alcohol,… Wij laten onze vrijwilligers bijgevolg niet deelnemen aan projecten waarbij ze in aanraking kunnen komen met dergelijke middelen.
 • Free Hands vzw respecteert de huiselijke normen en waarden van haar vrijwilligers, projecten waarbij de jongeren zichzelf niet kunnen zijn worden niet ondersteund door Free Hands vzw.